Sunday, June 5, 2011

Kambani

Mugila edeyoDeva pratiyondu maLehaniya jote...
besedukonDide ondondu kambaniya kathe....

No comments:

Post a Comment